algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website en alle op deze website aangeboden diensten, producten, informatie, gegevens, software, …

Door het bezoeken van Deze website en de daarop aangeboden informatie of diensten te gebruiken (hierna kortweg de website), verklaart u zich akkoord de onderstaande voorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is een handelsnaam van Volo Media Ltd. en wordt beheerd door Volo Media Ltd.,

Deze website is eigendom van Volo Media ltd.
Vertegenwoordigd door Jan De Volder (Gevestigd in Malta – Europa)

Volo Media ltd.
Jan De Volder (Managing Director)

Level 2, Palazzo Ca’Brughera
Valley Road
Birkirkara  BKR9024
Malta

Telefoon: +356 2703 7468
Email:[email protected]

Deze website is bestemd voor persoonlijk, niet –commercieel gebruik en niet gericht aan minderjarigen of niet-Nederlands ingezetenen.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van Deze website zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De verstrekte informatie over diensten of producten vormt geen aanbod dat Deze website kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies.

Deze website heeft de nodige zorgvuldigheid besteed bij het samenstellen van de informatie, gegevens en andere data en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert Deze website niet dat de op de website verstrekte informatie (met inbegrip van de op de website vermelde hyperlinks) juist, betrouwbaar, legaal, volledig of actueel is, ononderbroken bereikbaar is, dan wel geschikt is voor welk gebruik dan ook. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Deze website heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Deze website houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s.

Deze website is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website of aanverwante informatiediensten, noch voor eventuele gevolgschade.

Deze website is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of commissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Deze website is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens.

Deze website is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Deze website gewaarschuwd werd voor zulke fouten en/of schade.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.

Deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de plaatsing van berichten op het forum en/of message boards, noch de inhoud ervan. Tevens is Deze website niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen, het plaatsen van of het reageren op berichten in het forum en/of de message boards en de activiteiten die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen
Deze website behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip deze algemene voorwaarden aan te passen alsook de op de website aangeboden informatie, tarieven of producten te wijzigen aan te vullen of te verwijderen. Wij raden u dan ook aan regelmatig deze voorwaarden te controleren.

Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website komen toe aan Deze website.

Deze website behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, teksten, beelden, data, sofware, …. voor. Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deze website, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren openbaar te maken, te vertonen of te verkopen. Niet-toegestaan gebruik van de website U verbindt zich er o.m. toe om:

– de informatie, producten of diensten niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
– geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
– de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
– de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
– de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Deze website, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van Deze website of derden, verbindt u zich ertoe Deze website of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Deze website of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Toepasselijk recht
Het Maltees recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd bij de desbetreffende rechtbanken.